Oferta

Oferta skierowana jest do 60 osób spełniających poniższe warunki:

  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie miasta Pabianice,
  • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określoną w art. 7 ww. ustawy,
  • osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, dla których ustalono II lub III profil pomocy dla bezrobotnego.