Aktywizacja zawodowa

Realizacja PAI (Program Aktywizacja i Integracja), w czasie którego, przez okres dwóch miesięcy – styczeń/luty 2018r., odbywać  się będą zajęcia warsztatowe dla 18 osób zarejestrowanych w III profilu bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy.
W tym czasie uczestnicy PAI podejmą również Prace Społecznie Użyteczne, w wybranych podmiotach. Po ukończeniu PAI, dla 10 najbardziej zmotywowanych osób, przewidziane zostały kursy zawodowe (uczestnikom szkolenia, przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe ), po których każdy z uczestników będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego nabyte kwalifikacje.
Osoby te, po zakończonym kursie, podejmą trzymiesięczny staż zawodowy, podczas którego przysługiwać będzie im stypendium stażowe. Stanowiska w ramach stażu będą spójne z tematyką szkoleń zawodowych.